piątek, 28 marca 2014

Tydzień z internetem - relacja


Jak co roku Gminna  Biblioteka Publiczna w Służewie włączyła się w ogólnoeuropejską kampanię „Tydzień z Internetem”. 28 marca gościliśmy uczniów klas II i III szkół podstawowych w Opokach i Ostrowąsie na spotkaniu „Co ze mnie wyrośnie?”. Było ono  inspirowane książką Aleksandry i Daniela Mizielińskich „Co z Ciebie wyrośnie?”. Jego uczestnicy podczas zabawy odkrywali tajemnicze, zaskakujące zawody. Dzieci rozwiązywały zagadki, bawiły się w zabawę "Mam talent do...", rozpoznawały zawody, obejrzały przedmioty związane z różnymi zawodami - niektóre mogły nawet przymierzyć. Miały też okazję poznać zawody należące do grupy zawodów ginących. Na zakończenie każdy z uczestników  otrzymał pamiątkowy dyplom.


                                                                        
 Kampania „Tydzień z Internetem” ma na celu przybliżyć różnorodne możliwości Internetu i nowych technologii, a także pomagać bezpiecznie poruszać się w sieci, w szczególności dzieciom i młodzieży. Celem tegorocznej edycji było pokazanie, jak Internet i znajomość nowych technologii pomagają w poszukiwaniu pracy. W Polsce kampanię koordynuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (FRSI), prowadząca m.in. ogólnopolski Program Rozwoju Bibliotek. Akcja TYDZIEŃ Z INTERNETEM odbywa się w całej Polsce pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

środa, 26 marca 2014

Zapraszamy do udziału w konkursie


  
REGULAMIN KONKURSU WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

                                                                Rozdział I
                                                     Postanowienia ogólne

§ 1
Gmina Biblioteka Publiczna w Służewie organizuje dnia 8 maja 2014 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej (sala widowiskowa)  ,,Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej” dla uczniów klas V - VI szkoły podstawowej i uczniów klas I - II szkół gimnazjalnych, zwany dalej Konkursem

§ 2
Celem Konkursu jest:
1)upamiętnienie 10 rocznicy wejścia Polski do Unii Europejskiej
2)popularyzacja idei integracji i wiedzy o Unii Europejskiej wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych;
3) rozwijanie zainteresowań dotyczących szeroko rozumianej problematyki europejskiej;
4)kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł, dotyczących problematyki europejskiej;
§ 3
1. Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej i uczniowie klas I-II szkół gimnazjalnych Gminy Aleksandrów Kujawski
2. Uczniowie zgłaszają swój udział w Konkursie indywidualnie lub poprzez szkołę do dnia  25 kwietnia 2014 roku (decyduje data stempla pocztowego). Formularz zgłoszeniowy znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
3. Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać pocztą lub przynieść osobiście na adres:
Gminna Biblioteka Publiczna w Służewie
ul. Brzeska 1
87-710 Służewo
                                                    z dopiskiem – „Konkurs”

4. Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc.
5. Liczba uczestników I etapu wynosi maksymalnie 50 osób. Do II etapu Konkursu zakwalifikować się może nie więcej niż 20 osób, które zdobyły najwyższą liczbę punktów   w I etapie.
6. Laureatami Konkursu (zajęcie od 1 do 3 miejsca w II Etapie Konkursu) mogą zostać osoby, które uzyskają w II Etapie Konkursu najwyższą liczbę punktów, jednakże nie mniejszą niż minimalna liczba punktów wymagana do uzyskania tytułu laureata, określona przez Komisję Konkursową.
7. Konkurs zostanie przeprowadzony w przypadku zgłoszenia się minimum 15 uczestników.


                                                            Rozdział II
    Struktura i przebieg Konkursu

   § 4
 
1. Konkurs składa się z następujących etapów:
     1) Etap I - polegający na rozwiązaniu testu wiedzy o Unii Europejskiej - eliminacje;
     2) Etap II - polegający na rozwiązaniu testu wiedzy o Unii Europejskiej - finał Konkursu;
2. W przypadku uzyskania przez uczestników II etapu jednakowej liczby punktów, uniemożliwiającej wyłonienie laureatów konkursu, przewiduje się przeprowadzenie dodatkowej rundy konkursowej w formie ustnej (udzielenie odpowiedzi na 3 pytania).
3. Etap I, II oraz dodatkowa runda konkursowa odbywać się będą w Gminnej Bibliotece Publicznej w Służewie.

§ 5
1. Poszczególne etapy Konkursu będą odbywały się w następujących terminach:
   1) Etap I eliminacje – dnia 8 maja 2014 roku;
   2) Etap II finał Konkursu - dnia  8 maja 2014 roku.
2. Dodatkowa runda konkursowa – dnia 8 maja 2014 roku (w przypadku, o którym mowa w § 4 ust.2).
§ 6
1. Harmonogram ogłaszania wyników z poszczególnych etapów:
   1) Etap I – ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8 maja 2014 roku;
   2) Etap II – ogłoszenie wyników nastąpi dnia 8 maja 2014 roku.
2. W przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2 – ogłoszenie wyników dodatkowej rundy konkursowej nastąpi dnia 8 maja 2014 r.

                                                               Rozdział III
                                                    Komisja Konkursowa

§ 7
1. W celu przeprowadzenia Konkursu powołuje się Komisję Konkursową, zwaną dalej
,,Komisją”.
2. W skład Komisji wchodzą:
1)Magdalena Oczki – kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Aleksandrowie  Kujawskim
    2)Bożena Świątkowska – Radna Gminy Aleksandrów Kujawski
    3)Michał Guślakow – Radny Gminy Aleksandrów Kujawski

          § 8
Do zadań Komisji należy przeprowadzenie Konkursu oraz czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem.

§ 9
1. Przewodniczący Komisji kieruje pracami Komisji oraz ogłasza wyniki Konkursu.
2. W przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków przez Przewodniczącego Komisji, wyznacza on swojego zastępcę spośród pozostałych członków Komisji.


§ 10

Do zadań sekretarzy Komisji, należy w szczególności, prowadzenie dokumentacji związanej w pracami Komisji, w tym: 
1)sporządzanie protokołów wyników Konkursu i przekazywanie ich Przewodniczącemu Komisji;
2) archiwizowanie testów konkursowych oraz dokumentowanie prac Komisji, w tym protokół wyników.
     Rozdział IV
       Nagrody
          § 11

1. Wszyscy uczestnicy II etapu Konkursu otrzymają nagrody książkowe.
2. Osoby, które uzyskają najwyższy wynik w II etapie Konkursu, z zastrzeżeniem § 3 ust. 6 otrzymają:
1)      za zajęcie 1 miejsca – bon o wartości 200 zł do zrealizowania w sklepach „ Miś” i „Kredens”
2)      za zajęcie  2 miejsca –  bon o wartości 100 zł do zrealizowania w sklepach „ Miś"   i „Kredens”
3)      za zajęcie 3 miejsca – bon o wartości 50 zł do zrealizowania w sklepach „ Miś” i „Kredens”

                                                             Rozdział V
                                                  Postanowienia końcowe

                                                                    § 12

Wyniki Konkursu zatwierdzone przez Komisję Konkursową są ostateczne.

                                                                   § 13

Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem warunków Regulaminu Konkursu.
                                                                   § 14

We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
                                                                    § 15

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

                                                                    § 16

1.Wszystkie osoby biorące udział w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w zakresie związanym z przeprowadzeniem konkursu oraz Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk oraz informacji o uczestnikach konkursu. Każdy uczestnik konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania i wykorzystywania wizerunku uczestnika Konkursu do celów promocyjnych, pod warunkiem złożenia stosownego oświadczenia (załącznik nr 2)
3. Organizatorowi konkursu przysługuje wyłączne prawo rozstrzygania sporów powstałych w trakcie konkursu oraz do dokonywania wykładni i interpretacji niniejszego Regulaminu.
4.Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane na Karcie zgłoszeniowej, w szczególności za zmianę danych osobowych i/lub adresu email, co mogłoby uniemożliwić odszukanie uczestnika konkursu lub wręczenie nagrody.

Załączniki:
1. Karta zgłoszeniowa
2. Oświadczenie o zgodzie na wykorzystanie wizerunku